Gundam MG

GUNDAM - MG 1/100 RGM-79 (G)GM - Model Kit   VERWACHT ROND 09/2022
GUNDAM - MG 1/100 RX-78 Gundam Ver 1.5 - Model Kit   VERWACHT ROND 09/2022
GUNDAM - Full Mechanics 1/100 Rider Gundam - Model Kit   VERWACHT ROND 07/2022
VERWACHT ROND 07/2022   GUNDAM - MG 1/100 Gundam AGE-2 Dark Hound - Model Kit
Spinner