GUNDAM - Model Kit - HG 1/144 - R10 Raider Gundam - 13cm

GUNDAM - Model Kit - HG 1/144 - R10 Raider Gundam - 13cm