GUNDAM - Model Kit - HG 1/144 - Aegis R05

GUNDAM - Model Kit - HG 1/144 - Aegis R05