GUNDAM - HG R08 Calamity Gundam GAT-X131 1/144 - Model Kit

GUNDAM - HG R08 Calamity Gundam GAT-X131 1/144 - Model Kit