GUNDAM - HG 1/144 LM312V04 Victory Gundam - Model Kit

GUNDAM - HG 1/144 LM312V04 Victory Gundam - Model Kit