Jujutsu Kaisen - Nobara Kugisaki - Jukon No Kata 16cm figure

Jujutsu Kaisen - Nobara Kugisaki - Jukon No Kata 16cm figure