GUNDAM - Model Kit - MG 1/100 - Gundam GP-02A - 18CM

GUNDAM - Model Kit - MG 1/100 - Gundam GP-02A - 18CM