GUNDAM - Model Kit - MG 1/100 - Aile Strike Gundam - 18 CM

GUNDAM - Model Kit - MG 1/100 - Aile Strike Gundam - 18 CM