GUNDAM - 1/144 HG RGM-79SP GM - Model Kit

GUNDAM - 1/144 HG RGM-79SP GM - Model Kit